නැවතත් ඉක්මනින්ම

ලංකාවේ පළමුවන ඩිජිටල් පුස්තකාලය

(පළමුවරට අන්තර්ජාලයෙන් නවකතා කෙටිකතා කියවීමට මග විවරකල දුන් වෙබ් අඩවිය නැවතත්)