ජීවිතය………….

ජීවිතය………….

මහමෙරකටත් ටිකක් වැඩියෙන්      –      දුක් කඳුළු සිත තුළ දරා
වසා හද දොර ලොවෙන් සඟවා       –      සිනාවෙන් මුවවිට සරා
බිඳී විසිරී යන්ට වලිකන                  –      ජීවිතය දෝතින් දරා
වැටි වැටී යළි නැඟෙන තරමට        –      රිදුම් දෙන හිත හුරු කරා

රිදෙන විඳවන හැම සිතක් තුළ            –       පැසෙන සුවිසල් පැණයෙකී
පෙනෙන නොපෙනෙන මානයකවත් –       විසඳුමක් නොම ඇති රැඳී
තැලි තැලී මුවහත් වෙමින් යමි            –       දරා හැම දුක් හද රැඳී
සොයමි විසඳුම් සිනා සපුරා                 –       මවා පැතුමන් පොදි බැඳී

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *