හීනයක් සේ ලගට ඇවිදින් – 12 කොටස

විහස් අයියා තව කෙල්ලෙක් එක්ක මං ඉන්න පැත්තට එනවා දැක්කාම මගේ බඩ පපුව දන්න ගත්තෙ ඒ දෙන්නා අත් අල්ලගෙන හිටපු

වැඩිපුර කියවන්න