සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට තුන්වන කොටස

දවස් තුන හතරකට පස්සේ දෝණිගේ ටිකට් කැපුවා…. ඇත්තටම ඒක ලොකූ සැනසීමක් ….. අම්මා දන්නේ මං රට ගියා කියලා. මේ දවස්

වැඩිපුර කියවන්න

සිහිනයට බැදී සිහින

“අම්මෝ” “මොකෝ සිහිනයා මේ කැගහන්නේ’ අමෙශ් වතුර වීදුරුවක් සිහිනට දික් කරන ගමන් අැහුවා. “මොකෝ යකෝ මේ බය වෙලා වගේ” අනුපම

වැඩිපුර කියවන්න