සිහිනයට බැදී සිහින – 03

“සමින්දි බය වෙන්න එපා.යන්න මූන හොදගෙන මේ ට් ශර්ට් එක අැදගන්න.ඔය අැදුම අැදගෙන ඉන්න බැනේ ලමයෝ.” මන් එහෙම කියලා මුලින්ම

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -10

උදේ හයට පමන අවදි වී අම්මාට උයන්නට උදව් වී මූන කට සෝදා ඇදුමක් දා ගත්තේ වෙනදාට වඩා සතුටින් බව අම්මාටද

වැඩිපුර කියවන්න