හීනයක් සේ ලගට ඇවිදින් -22 කොටස

මාව සබන් පෙබ වලට ලිස්සල වැටුනා හයියෙන් කෑගගලා මං කකුල අල්ලගෙන නැගිටින්න හැදුවත් මට නැගිට ගන්න බැරිව ගියා.කොන්දෙන් පටන් ගත්ත

වැඩිපුර කියවන්න