දෙව්ලිය කදුලක් සලා… -05 කොටස

—————————- අනුහස් අයියා ගියාට පස්සේ ගේත් එක්කම පාලුයි.මන් කුස්සියට ඇවිත් උයන්න ලෑස්ති කලා,අනුහස් අයියා හිතන්න ඇති මට ගෙදර වැඩ බෑ

වැඩිපුර කියවන්න