සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ පස්වෙනි කොටස

අපි දෙන්නටම හිනා….. ස්කූල් වෑන් එක හෝන් කරද්දි දෝණියි , මායි ඉස්සරහට ගියා…. මං බෑග් එක අරන්, වෑන් එක ගාවට

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -24

එරංග දිගටම නාඩගම් නැටුවේය. මමද මගේ පාඩුවේ තනියම වැඩ කටයුතු කරගෙන සිටියෙමි. ඒත් එක දවසක් , ” ආ….හ් , අම්….මේ

වැඩිපුර කියවන්න