තීර් – 15. කොටස

ජයග්‍රහකයින් 1.Sudu Nona 2.Supuni kawishka (රිචාර්ජ් කාඩ්පත් අවශ්‍ය ජාලය අපිට මැසේජ් එකක් යොමුකරන්න) නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ####################

වැඩිපුර කියවන්න