ජිවිතේ අතරමග දවසක් -26

” දැන් ඉතින් මේ පැටියත් කර ගහගෙන කොහොමද ජීවත් වෙන්න හිතන් ඉන්නේ “ ” මිනිස්සු අපට පස්ස පැත්තෙනුත් හිනා වෙනවා

වැඩිපුර කියවන්න