සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 1 කොටස

රෑ පින්නට හිනහෙන සේපාලිකා බිමට වැටුනම මුලු මිදුලම පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නෙ, ඊටත් හපන් සුවඳ…හැමදාම හවසට සේපාලිකා ගහ යට ලස්සනට අතුගාලා

වැඩිපුර කියවන්න