සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තැ නවවෙනි කොටස

අවුරුදු දෙකකට පසු……. ” අප්පත්ති …… ” ම්ම්ම්ම්ම්ම්….. ” අපි නංගිටයි , මල්ලිටයි හොලෙන් ආත්ක්‍රීම් කන්න යමුලුද…. ” අනේ …

වැඩිපුර කියවන්න