සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 7 කොටස

කඩුල්ල පැනලා ඈතට යන මහත්තයගෙ දිහා මං බලාගෙන හිටියෙ හිත අස්සෙ ඇතිවෙච්ච කියාගන්න බැරි දුකත් එක්කම.. දෙයියො අපෙ දිහා බැලුවා

වැඩිපුර කියවන්න