සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු දෙවෙනි කොටස

ම…මගේ දෝ..දෝණි .. ජීවත් වෙනවා… ” මං අශේන්ගෙන් ලියුම උදුරගත්තා.. ” නිම්නා…. මේ දේවල් මගේ දූ දැනගන්නකොට මං ඉදීද, නැද්ද

වැඩිපුර කියවන්න