සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 8 කොටස

ඒ ඇහුන සද්දෙට ජනේලෙ ගාවට දිව්වෙ ඉබේම වගේ එතකොටයි දැක්කෙ පාරෙ යන නිකම්ම නිකන් වාහනයක් කියලා. ඇත්තටම මට මොකක්වෙලාද මංදා

වැඩිපුර කියවන්න