ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 28

කල්පනාවෙන් මිදුනේ මගේ උරහිස් සිනිඳු අතකින් මසාජ් කරන්න පටන් ගත් නිසාය . වහා පිටුපසට හැරුනෙමි. අවුරුදු හතලිහක පනහක විතර මිනිහෙක්

වැඩිපුර කියවන්න