සමාවක් නම් නැතේ…

සදෙව්.. ඔයාට බැරිද ඔය දේවල් ඔයාගේ ගෙදර අයට කියන්න. ඔයාලා ඔය හැසිරෙන විදිහට අපිට අපේ නැදෑයෝ ටිකට මුණ දෙන්නත් බැරි

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 10 කොටස

මියුසික්වලට කියලා වෙනම ක්ලාස් නොගියට මගේ වාසනාවටද කොහෙදෝ සංගීතය ගැන ලොකු දැනුමක් මං ගාව තිබුණා. සංගීත මිස් කියන විදියට ඕනම

වැඩිපුර කියවන්න