ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 01කොටස

කතාවක් ලියන්න ඕනෙ කියල හැමදාම හිතුවා.ඒත් කවුරු ගැන කොහොම මොනවා කියන්නද කියල මට හිතාගන්න බැරිවුනා.අන්තිමේ තීරණය කලා මගේ කතාව ලියන්න.අපේ

වැඩිපුර කියවන්න