#අප්පච්චී..

මට පයින් යන්න බෑ බෑ බෑ අනේ මයෙ පුතේ කෝ කෝ එන්න අප්පච්චි පුතාව කරේ තියාගෙන යන්නම්. හා ඒම යං,අප්පච්චි

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 04 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 04 කොටස “මට ආයේ සයන්ස්ක්ලාස් යන්න බෑ අම්මෙ “ මං ගෙදර ඇවිත් අම්මට එහෙම කිවුවා. “ඒ මොකද

වැඩිපුර කියවන්න