නාකි මනමාලයා

සැන්ඩි අන්න මැඩම් උඹට කතා කරනවා, මං හිතන්නෙ නාකි මනමාලයා ඇවිත්.. ඔලොක්කුවට හිනාවේගෙන ශානි කිව්ව කතාව අහලා මට ඉහේ මලක්

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 06 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 06 කොටස ඒලෙවල් ඉවරවෙලා කැම්පස් යනකම් නිකං ගෙදරට වෙලා ඉදපු කාලෙ තමයි මං රිසල්ට්ස් එනකම් ලෝ එන්ට්‍රන්ස්

වැඩිපුර කියවන්න