සුපිපි හසරැල් – දෙවෙනි කොටස

බෝඩිම් ෆීස් ගෙවලා එහෙම ඉවර උනාම ඇන්ටි මට මං ඉන්න කාමරේ පෙන්නුවා…. ඇත්තටම මට ප්‍රොමෝශන් ඇදක් තමා ලැබුනේ…. උඩ ඇදක්….

වැඩිපුර කියවන්න