එක වරක් නුඹට මා එපා නම්….

සජිනි….. අනේ හා කියන්නකෝ…. මොනවද සජිනි…. මම හොද නැද්ද? අනේ කසුන්… තේරුම් ගන්නකො.. තාම ඉතින් අපි ඉගන ගන්න වයසෙනේ.. දැන්ම

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 08 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 08 කොටස කැම්පස් එකේ අවුරුදු දෙකක් විතර විවිධ සිදුවීම් මැද්දෙ සතුට දුක දෙකම එකතුව ගෙවිලා ගියා. ශෙහාන්

වැඩිපුර කියවන්න