ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 09 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 09 කොටස “හෙලෝ ගුඩ් මෝර්නිංග් ,මට මිස් කනිශ්‍යා ගමගේ ට කතාකරන්න පුලුවන්ද?” “ගුඩ් මෝර්නිංග්,කනිශ්‍යා ගමගේ තමයි කතාකරන්නෙ”

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 15 කොටස

ආවා සොයා ආදරේ ගීතේ ගයයි සාගරේ… සත්සර මහත්තයො කොහෙද අතුරු දහන් වුනේ.අප්පේ මූණෙ පෙම්පාට මොකද මේ කවදාවත් නැතිව සීංදු කියන්නෙ,

වැඩිපුර කියවන්න