සුපිපි හසරැල් -පස්වෙනි කොටස

වතුර බෝතලේ අරන් වතුර ටිකක් බීලා මං අපිට දීපු ප්‍රොස්පෙක්ටස් බුක් එකයි, තව අනිත් පොතුයි බැලුවා. මඤ්ඤං වගේ. ඔක්කොම කඩ්ඩෙන්.

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -10 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 10 කොටස “කෝ අනේ මේ එනව කියන එච් ආර් ලංකා එකේ කට්ටිය, නවයහමාරයි , එයාලා තාම නෑනේ”

වැඩිපුර කියවන්න