සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 16 කොටස

සේපාලිගෙ ගේ ලග වාහනේ නතර කරලා නිමල් අංකලුයි මායි ඒ ගෙදරට ගියා. පොඩියට තිබ්බත් ඒ ගෙදර මිදුලෙ ඉදලම ලස්සන පිරිසිදු

වැඩිපුර කියවන්න