තීර් – 19. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “මේ මොකද අතහරිනවා මගෙ අත..” නෙත්මි තරුණයාගේ අත ගසා දමා එම හඩ් එකෙන්

වැඩිපුර කියවන්න