සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 19 කොටස

හමුවෙන්නත් කලින් වෙන් වෙන්න වෙනව කියන්නේ කොච්චර දුකක්ද? සත්සර අයියෙ ඔයා මගෙ වෙන්නේ නෑ ,වෙන්නත් බෑ ..ගොඩාක් දුර ගියොත් මට

වැඩිපුර කියවන්න