ලොවට හොරා

#ලොවට_හොර රනුල දැං යන්න හොඳටම හවස්වෙලා.ඔයා එනකම් තව තුන්දෙනෙක් බලන් ඉන්නවනෙ ප්ලීස් ඇයි නිකිනි මාව එලවන්නෙ..සැනසීම තියෙන්නෙ මට මෙතන ඒකයි

වැඩිපුර කියවන්න