ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -15 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 15 කොටස “ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”- 15 කොටස අනන්ත බොරු හේතු හදාගෙන නිරංග සර්ට මං කතාකලා.එයා කිසිම උනන්දුවක් දක්වන්නෙ

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 20. කොටස

💞 තීර්….. 💞 20 කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “අත ඇරපිය ප##….” “චටා……ස්……” නෙත්මිගේ කෑගැසිල්ල ඇසුනු තීර්

වැඩිපුර කියවන්න