සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම්කවිය) 20 කොටස

මොනවාද ලොක්කියෙ මේ? මල්ලට බීම එකක් තාත්තා … අනේ මහත්තයා මොකටද මෙච්චර වියදම් කරන්නේ …අපරාදෙ සල්ලි .. යන්තම් හිනාවක් විතරක්

වැඩිපුර කියවන්න