සිහින සිත්තම් (තනුවඅහිමි පෙම්කවි) 21 කොටස

ආහ්….තව ඩිංගෙන් අම්මා කතා කරපු සද්දෙට සත්සර අයියා කවපු බත් කටත් ඉස්පොල්ලෙ යනවා ..අම්මා කරන වැඩ… ලොක්කියෙ … ඕඕඕ අම්මා

වැඩිපුර කියවන්න