ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 31 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-31කොටස “දැන් ඔයා මෙහෙම ගෑනු ලමේක් එක්ක යනව ඔයාගෙ ගෙදර කෙනෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නෙ?” “ම්ම්ම් එහෙම දකින එකක් නෑ

වැඩිපුර කියවන්න