සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 37 කොටස

මාස්ටර්ගේ වචන මට ලොකු හයියක් වුනත් මාස්ටර් ඉස්සරහට එද්දි හිතට දැනෙන්නෙ නම් වරදකාරී හැගීමක් ඇයි දෙයියනේ ඉතිං මාස්ටර්ගේ එකම පුතා

වැඩිපුර කියවන්න