ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 36කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-36කොටස “හෙට මන් කැම්පස් යනව.අනිද්ද ඉදල ආයෙ කැම්පස් පටන් ගන්නවලු” “ම්ම්ම් කොහොමද ඔයා යන්නෙ හෙට?” “උදේ පහට තියන ට්‍රේන්

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 35කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-35කොටස මන් මුලින්ම නිරංග ට සින්දුවක් යැව්වට පස්සෙ එයත් පුරුදු උනා මට සින්දුවක් එවන්න.උදේ පාන්දරම නැගිටල ෆෝන් එක බලන්නෙ

වැඩිපුර කියවන්න