විනාඩි 5

විනාඩි 5….ජිවිතේ අපි හැමෝටම එක එක ටාගට් තියනවා. ඒ ටාගට් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න වෙනවා ඒ වගේම ඒ ටාගට් වෙනුවෙන් වෙලාව කැප…

Posted by Dewaka Sadaruwan on Sunday, September 16, 2018

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *