මගේ හිත තාම නුබ ගාව රැදිලා තියේ.

” අප්පච්චි “ ” කෝ අම්මා “ ” දිව්‍ය ලොකේ ගියානේ පැංචි “ ” අප්පච්චිවයි මාවයි දාලා ” ” ඔව්

වැඩිපුර කියවන්න

හමු උනා අපි හමු උනා

හීන් පොඳ වැස්ස, නොසන්සුන් මගේ ඇස්, මන්දාරම් අහස ආයෙත් මට ඔයාව මතක් කරා. හුස්මක් ගන්න වාරයක් ගානේ ඔයා මතක් උනා.

වැඩිපුර කියවන්න

ආදරෙයි ආදරී.

” මෝඩි අයින් වෙනවා, අද ඔෆිෂ් යන්න පරක්කු වෙනවා “ ” ඔයා හැමදාම ඔෆීස් යනවානේ ඉතින්. අද මාතෙක්ක ඉන්නකෝ මේම

වැඩිපුර කියවන්න

මං තාම එයාට ආදරෙයි

නිම්සා ම්ම්ම්… මේ අහන්න, මට සෙනාලි අමතක කරන්න බෑ. ඒත් මට ඔයාව ඕන. ඒක මං දන්නවා හිරු. සෙනාලි මැරි කරන්නේ

වැඩිපුර කියවන්න