සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 12 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 12 වෙනි කොටස “හා හා හා චිස්…” පහුවදා දවසම ඉස්කෝලේදි මායි තිවංකයයි හචිං ඇරිය එක කරේ.අද

වැඩිපුර කියවන්න

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 11 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 11 වෙනි කොටස දිව්වා දිව්වා මේකි මාව ඇදගෙන දිව්වා…දුවනව කියන්නෙ රේස් අස්පයෙක් වගේ දිව්ව දිවිල්ලක් මට

වැඩිපුර කියවන්න

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 10 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 10 වෙනි කොටස 😨 නෙදකින් ඒක හත් අවුරුද්දකින් අප්ඩේට් නෑ… අන්තිම පෝස්ට් එක අප්ඩේට් කරල තියෙන්නේ

වැඩිපුර කියවන්න

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 9 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 9 වෙනි කොටස මට දැන් නෙට්බෝලෙ එක්ක මැසෙජ් කරද්දි අර ඉස්සර තිබ්බ කික් එක නෑ.ඔහේ සොම්බි

වැඩිපුර කියවන්න

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 8 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 8 වෙනි කොටස “හරි හරි ඉතින් අපි ඌට ගස්සන්නෙ නෑ පෙන්නනවකො ෆොටෝ එකක්..” කෙකර ගගා ඉඳල

වැඩිපුර කියවන්න