නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහය වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “ඔව් පුතේ අවිදු මගේම පුතෙක් නෙමේ….” “ඒ කිව්වේ අම්මේ…” මායි පුතාලගේ තාත්තයි මැරිකරලා අවුරුදූ

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – අටවන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### තීර් දොර විවෘත කලේ කවුද මේ වෙලාවේ අවේ කියා සිතින් අසමින් ය…. “මගෙ

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටපස් වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “අම්මේ යන් ඇතුලට….” අවිදු අම්මගේ අතින් අතින් ඇදගෙන ගේ ඇතුලටයන්න ගියද ඇය ඔහුගේ අත

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහතර වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “මහප්පේ ඔයා….” පුදුමයෙන් බලා සිටින නිකේශා හා නිදුක පසු කරමින් කවිෂාන් උපුල් ලගට ගියේය

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – හත්වන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “මල්ලි….. කොහොමද නෙත්මි…” තීර් ගේ දෙනෙත් යොමු වුයේ දීත්ගේ දෙයතින් ඔසවාගෙන පැමිණෙන නෙත්මි

වැඩිපුර කියවන්න