ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 31 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-31කොටස “දැන් ඔයා මෙහෙම ගෑනු ලමේක් එක්ක යනව ඔයාගෙ ගෙදර කෙනෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නෙ?” “ම්ම්ම් එහෙම දකින එකක් නෑ

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 30 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-30 කොටස” “දැන් අම්මල දන්නවද ඔයා මාව මීට් වෙන්න මෙහෙම ආව කියල?” “ම්හ් නෑ.මොකක් කියල කියන්නද ඉතින්” “දැන් ඔයා

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 29 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-29 කොටස” “මන් එන්න පරක්කු වුනාට තරහ නෑ නේද?සොරි කලේගාන ඉදල බස් එකේනෙ ආවෙ.මිනුවන්ගොඩ රේල් ගේට් එක ලග හරියට

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 28 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-28 කොටස “ පොත් තෝර තෝර ඉදිය වුනත් හිත තිබුනෙ නිරංග සර් ලග.එයා කොයි වෙලේ හරි කතාකරාවි කියන බලාපොරොත්තු

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 27 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-27 කොටස “ශැල් අයි කම් ටු ද ලයිබ්‍රරි ටුඩේ?” “සුවර් .බට් වයි?” “අයි හෑව් ටු මීට් අ වෙරි ස්පෙශල්

වැඩිපුර කියවන්න