නුබ

නුඹ කෙනෙක් ජීවිතේ හිමිවීම අරන් එද්දී තව කෙනෙක් ජීවිතේ අහිමි වීම අරන් එනවා…අහිමි වීමත් එක්ක ජීවිතේ ගොඩ නගද්දී දැනෙන සතුටට

වැඩිපුර කියවන්න

හිටියනම් නුඹ මාලග…

හිටියනම් නුඹ මාලග… නුඹට දුක කියන්නට තිබුනා තනිව හඩනා මගේ තනිකම නුඹට කියන්නට තිබුනා… පාපයක් වූ මේ වේදනාව දරාගන්නට තවත්

වැඩිපුර කියවන්න

අහිමි කරගෙන මගෙන් නුඹ ..

සදාතනිකව නිවෙන්නට පතමි මේ තරු නෙත් යුග යුග ගනන් පසුකලද තනිවම නැහැ නිමක් මේ සසර කොන… කදුලකට මුහු වුන වේදනාවක

වැඩිපුර කියවන්න