බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස දෙනවා කියල අපිව රැවැට්ටුවද?

ලංකාව කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ යටත් විජිතයක් විදියට තිබ්බ රටක්…. ඒ කියන්නේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ බටහිර ජාතීන් යටතේ පාලනය වුණ රටක්….

වැඩිපුර කියවන්න

පෙට්‍රල් ලීටරයකට වඩා ලංකාවෙ වතුර ලීටරයක මිළ වැඩි වුණේ කොහොමද ?

ප්‍රධාන ගංගා 103 ක් තියන රටක්.භූමියෙන් 5% ක්ම වැව් හා ජලාශ වලින් ආවරණය වෙලා…ඒත් පෙට්‍රල් ලීටරයකට වඩා වතුර ලීටරයක ගාණ

වැඩිපුර කියවන්න