නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහය වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “ඔව් පුතේ අවිදු මගේම පුතෙක් නෙමේ….” “ඒ කිව්වේ අම්මේ…” මායි පුතාලගේ තාත්තයි මැරිකරලා අවුරුදූ

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටපස් වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “අම්මේ යන් ඇතුලට….” අවිදු අම්මගේ අතින් අතින් ඇදගෙන ගේ ඇතුලටයන්න ගියද ඇය ඔහුගේ අත

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහතර වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “මහප්පේ ඔයා….” පුදුමයෙන් බලා සිටින නිකේශා හා නිදුක පසු කරමින් කවිෂාන් උපුල් ලගට ගියේය

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටතුන් වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ මං අවිදුගේ ඇගට බර වී බාත්රූම් එකෙන් එළියට එනවිට කවිෂාන් අපේ ඇද මත වාඩි

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටදෙවෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ නිකේශා මද ලෙස ඇස් විවෘත කල බැලුවේය…ඒ දසුන දුටු විට ඇගේ ඇස් තෙත් විය..

වැඩිපුර කියවන්න