නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. 70. කොටස  (අවසන් කොටස)

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. ******************************** “හෙලොව් ……” අවිදු කාර් එක පාරේ පිට නවතා ඇමතුමට සම්බන්ධ විය… “හෙලොව් අවිදු …”

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැට නවවෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “මාධවී ඔයා…..” උපුල් ගල් පුටුවෙන් නැගිට්ටේ කලබලයෙනි…මාධවී කලබලයෙන් ජීවන්ති හා උපුල් දෙසට අවේ ය…

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැට අටවෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “මේ අවිදු සර් ද ….” “සර් දැන්නම් මෙතන නෑ…” “ඔයා කවුද…” “අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහත්වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “නිකේශා …… නිකේශා …..නැගිටින්න..” කවිෂාන් පහත් වී මගෙ දෙවුරෙන් අල්ලා ඔසවා ගත්තේය…මගෙ මුලු ගතම

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැටහය වෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “ඔව් පුතේ අවිදු මගේම පුතෙක් නෙමේ….” “ඒ කිව්වේ අම්මේ…” මායි පුතාලගේ තාත්තයි මැරිකරලා අවුරුදූ

වැඩිපුර කියවන්න