මං ආදරෙයි – තිස් හය වෙනි කොටස

අවසාන කොටස… හද පතුලෙන් පැන නැඟුණු පිවිතුරු ප්‍රේමය……? ———————————– “ඇයි අම්මා ….” කෙල්ල අම්මගේ බාහුවෙන් අල්ලා ඇසීය…සිතික හා තමරාද ඒතනට

වැඩිපුර කියවන්න

මං ආදරෙයි – තිස් පස් වෙනි කොටස

හද පතුලේ තැම්පත් වු පිවිතුරු ආදරය …….❤❤ ————————–——– “අම්මේ මගෙ හා පැටියා ….” සිතික තමරාගේ උරහිස මත ඔලුව තබාගෙන සිටි

වැඩිපුර කියවන්න

මං ආදරෙයි – තිස් හතර වෙනි කොටස

හද පතුලෙන් පැන නැඟුණු පිවිතුරු ප්‍රේමය…….? ———————————– ඔරලෝසුවේ රාත්‍රී 9 සටහන් විය… සිතික තරහින් පුපුර පුපුර සාලයේ ඒමේ අත ඇවිදින්නට

වැඩිපුර කියවන්න

මං ආදරෙයි – තිස් තුන්වෙනි කොටස

හද පතුලෙන් පැන නැඟුණු පිවිතුරු ප්‍රේමය …….? ———————————– “ඔව්….එන්න ඇතුලට..” සිතික ඔහුව ගේ තුලට කැදවා ගත්තේය ….පසුව තෙනුරිට අඩගැසුවේ ඒ

වැඩිපුර කියවන්න

මං ආදරෙයි – තිස් දෙවෙනි කොටස

හද පතුලෙන් පැන නැඟුණු පිවිතුරු ප්‍රේමය…….? ———————————– “සලිත උඹ අකීශාටද ආදරේ කරන්නේ..” “ඔව් බන් එයා හැම වැද්දක්ම තේරුම් අරං ….

වැඩිපුර කියවන්න