ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 34 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-34කොටස “Do you angry with me niranga?” (ඔයා මාත් එක්ක තරහද නිරංග?) “No, for what ?” (නෑ මොකටද?) “For

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 32 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-32කොටස “ලයිබ්‍රරි එකට ගියාද බබා ඔයා?” ගෙදර ඇවිත් හවස ශෙහාන් එක්ක කතාකරද්දි එයා අහපු ප්‍රශ්නෙන් මන් එකපාරටම තිගැස්සිලා ගියා.

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 31 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-31කොටස “දැන් ඔයා මෙහෙම ගෑනු ලමේක් එක්ක යනව ඔයාගෙ ගෙදර කෙනෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නෙ?” “ම්ම්ම් එහෙම දකින එකක් නෑ

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 30 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-30 කොටස” “දැන් අම්මල දන්නවද ඔයා මාව මීට් වෙන්න මෙහෙම ආව කියල?” “ම්හ් නෑ.මොකක් කියල කියන්නද ඉතින්” “දැන් ඔයා

වැඩිපුර කියවන්න