සිහිනයට බැදී සිහින – 02

කුප්පිය දලා ඉවර වෙලා සිහිනයි, කසුනුයි,අමෙශුයි ,අනුපමයි හතර දෙනාම කැන්ටින් එක පිටිපස්සෙ පාරෙන් එන්න ආවා. “අනේ ,අනේ මාව අතාරින්න,ප්ලිස්, කවුරුත්

වැඩිපුර කියවන්න

සිහිනයට බැදී සිහින

“අම්මෝ” “මොකෝ සිහිනයා මේ කැගහන්නේ’ අමෙශ් වතුර වීදුරුවක් සිහිනට දික් කරන ගමන් අැහුවා. “මොකෝ යකෝ මේ බය වෙලා වගේ” අනුපම

වැඩිපුර කියවන්න