තිර් – අටවන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### තීර් දොර විවෘත කලේ කවුද මේ වෙලාවේ අවේ කියා සිතින් අසමින් ය…. “මගෙ

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – හත්වන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “මල්ලි….. කොහොමද නෙත්මි…” තීර් ගේ දෙනෙත් යොමු වුයේ දීත්ගේ දෙයතින් ඔසවාගෙන පැමිණෙන නෙත්මි

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – හයවන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### මට මුකුත් හිතා ගන්නවත් බෑ….බඩුත් පොළවේ ගහලා ඒ විතරක්ද ඔහු ඩ්‍රක්ස්….. මගේ පපුව

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – පස්වන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “මේ ….නැගිටිනවා….” තීර් නෙත්මි නිදාසිටින තැනට ඇවිත් ඇයව අවධි කරන්නට වූයේය. ” මොන

වැඩිපුර කියවන්න

තිර් – සිව්වන කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “මල්ලි….. “ රකුසා ඒ පුද්ගලයා පසු පසින් පැමිණ සිට ගත්තේය … “අයියේ මේ

වැඩිපුර කියවන්න