වසන්තය සොයා – අටවෙනි කොටස

**ජිවිත වන්දනාවේ බාධා මැද දුවන  අපේ කාලේ කොල්ලෙක්ගේ කතාවක්*** පොඩ්ඩක් හිටපන්. මම හිතන්නේ මෙතනට තමා එන්නේ.. කවුද බන්…..සුපුන්…. අහිංසා…… ඔයා

වැඩිපුර කියවන්න

වසන්තය සොයා – හත්වෙනි කොටස

**ජිවිත වන්දනාවේ බාධා මැද දුවන  අපේ කාලේ කොල්ලෙක්ගේ කතාවක්*** හිතට අමුත් හැගීම් ගොඩක් දැනුනත් කියාගන්න තේරුනේ නෑ. ඇයි මම අහිංසා

වැඩිපුර කියවන්න

වසන්තය සොයා – හයවෙනි කොටස

**ජිවිත වන්දනාවේ බාධා මැද දුවන  අපේ කාලේ කොල්ලෙක්ගේ කතාවක්*** ඒ …. කොහෙද බන් බලාන ඉන්නේ. උබ අද මේ ක්ලාස් එකට

වැඩිපුර කියවන්න

වසන්තය සොයා – පස්වෙනි කොටස

**ජිවිත වන්දනාවේ බාධා මැද දුවන  අපේ කාලේ කොල්ලෙක්ගේ කතාවක්*** මම මේ අදත් උබ එන්නේ නැද්ද කියලා බල බලා හිටියේ. උබ

වැඩිපුර කියවන්න

වසන්තය සොයා – සිව්වෙනි කොටස

**ජිවිත වන්දනාවේ බාධා මැද දුවන  අපේ කාලේ කොල්ලෙක්ගේ කතාවක්*** මොකද බන් අද ඉස්කෝලේ ආවේ නැත්තේ.. ඊයේ කීවෙත් නැහැනේ එන්නේ නැ

වැඩිපුර කියවන්න