තීර් – 21. කොටස

තීර්….. 💞 20. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### කා එකේ තිරිංග එක්වරම තද විය…. ඒගමන කවුද… තීර්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 20. කොටස

💞 තීර්….. 💞 20 කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “අත ඇරපිය ප##….” “චටා……ස්……” නෙත්මිගේ කෑගැසිල්ල ඇසුනු තීර්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 19. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “මේ මොකද අතහරිනවා මගෙ අත..” නෙත්මි තරුණයාගේ අත ගසා දමා එම හඩ් එකෙන්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 18. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### තාම නෑනේ මේ නපුරු රකුසා…දැන් පැයක් වුනා..බබාට කියන්නත් හිතේනවා සර්ට කෝල් එකක් දීලා

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 17. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### මෙන්න කෙල්ලෙක් නිදාගෙන ඉන්න විදිහ…ඇදුම් කැලේ…හාපැටියෙක් වගේ ගුලිවෙලා දොයි…පව් තුවලේ කැක්කුමයි කිය කිය

වැඩිපුර කියවන්න