නුඹට මා මතකනම්…

සුදු මැණික… මම marry කරනවා.. හෑ.. 😳 මෝඩයෝ ඉක්මනට මට සාරියක් ඇරන් දෙනෝ ඔය මෝඩයගේ වෙඩිමට අදින්න…😁 උඹ හරි කැමතියි

වැඩිපුර කියවන්න