මනුස්සකම

“මචන් අරෝශ් උබ බල්ලෙක් හෙවුවා නේද??” සාලිය ඒක අහපුගමන් මම ලිය ලිය හිටිය ප්‍රොග්‍රැම් එක නවත්තලා සාලිය දිහා බැලුවා. ඇත්තටම

වැඩිපුර කියවන්න

අතීතය

අතීතේ එක දවසක ටකරන් වහලෙට වැස්සෙ වැටෙනකොට කන් බිහිරි කරපු හැටි මට මතක් වුනා. අපිට තිබුනේ ගෙදරක් කියන්න බැරි විදියේ

වැඩිපුර කියවන්න